PIKLAS OY:N MARKKINOINTIREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Piklas Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ
Puhelinnumero: 0207707375
Sähköpostiosoite: palaute@piklas.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Erkki Tolvanen
Puhelinnumero: 040 662 45 26
Sähköpostiosoite: erkki.tolvanen@piklas.fi

3. Rekisterin nimi

Piklas Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään yrityksen mainonnan, markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin uusasiakashankinnan toteuttamiseksi rekisteröidyn suostumuksella.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
  • Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Asiakastietoja säilytetään 5 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitävät henkilöt itse (tiedot koottu esim. messuilta ja esitetilauksista).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Poistopyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.